Liite:Verbitaivutus/latina/rego

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) regō regor (ego) rexī rect/us (-a/-um) sum (ego) regam regar (ego) rexerim rect/us (-a/-um) sim
(tu) regis regeris (tu) rexistī rect/us (-a/-um) es (tu) regās regāris (tu) rexerīs rect/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) regit regitur (is/ea/id) rexit rect/us (-a/-um) est (is/ea/id) regat regātur (is/ea/id) rexerit rect/us (-a/-um) sit
(nōs) regimus regimur (nōs) reximus rect/ī (-ae/-a) sumus (nōs) regāmus regāmur (nōs) rexerīmus rect/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) regitis regiminī (vōs) rexistis rect/ī (-ae/-a) estis (vōs) regātis regāminī (vōs) rexerītis rect/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) regunt reguntur (eī/eae/ea) rexērunt rect/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) regant regantur (eī/eae/ea) rexerint rect/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) regēbam regēbar (ego) rexeram rect/us (-a/-um) eram (ego) regerem regerer (ego) rexissem rect/us (-a/-um) essem
(tu) regēbās regēbāris (tu) rexerās rect/us (-a/-um) erās (tu) regerēs regerēris (tu) rexissēs rect/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) regēbat regēbātur (is/ea/id) rexerat rect/us (-a/-um) erat (is/ea/id) regeret regerētur (is/ea/id) rexisset rect/us (-a/-um) esset
(nōs) regēbāmus regēbāmur (nōs) rexerāmus rect/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) regerēmus regerēmur (nōs) rexissēmus rect/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) regēbātis regēbāminī (vōs) rexerātis rect/ī (-ae/-a) erātis (vōs) regerētis regerēminī (vōs) rexissētis rect/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) regēbant regēbantur (eī/eae/ea) rexerant rect/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) regerent regerentur (eī/eae/ea) rexissent rect/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) regam regar (ego) rexerō rect/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) regēs regēris (tu) rexeris rect/us (-a/-um) eris (tu) rege regere (tu) regitō regitor
(is/ea/id) reget regētur (is/ea/id) rexerit rect/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) regitō regitor
(nōs) regēmus regēmur (nōs) rexerimus rect/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) regētis regēminī (vōs) rexeritis rect/ī (-ae/-a) eritis (vōs) regite regiminī (vōs) regitōte
(eī/eae/ea) regent regentur (eī/eae/ea) rexerint rect/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) reguntō reguntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: regere
passiivin preesens: regi
aktiivin perfekti: rexisse
passiivin perfekti: rectus esse
passiivin futuurin perfekti: rectūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: regēns
passiivin perfekti: rectus
passiivin futuuri: rectūrus