Moduuli:Mallinetyokalut

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png
Under construction icon-yellow.svg Tässä ohjeessa kuvataan toiminnallisuutta jonka kehitys on vielä kesken. Sivu on tarkoitettu lähinnä kehityksen apuvälineeksi, ei yleiseen käyttöön.

Hyödyllisiä apufunktiota mallineiden parametrien käsittelyyn.

Funktiot[muokkaa]

ensimmainen_ei_tyhja[muokkaa]

ensimmainen_ei_tyhja(luettelo)

Palauttaa ensimmäisessä parametrissa annetusta luettelosta ensimmäisen arvon joka ei ole nil tai tyhjä merkkijono. Funktiota voi käyttää tutkittaessa mitä parametreja on annettu, kun tyhjän parametrin halutaan vastaavan antamatonta arvoa. Jos parametria ei ole annettu ollenkaan, on sen arvo nil. Jos sen kenttä on jätetty tyhjäksi, on sen arvo "".

Parametrit:

 1. luettelo arvoista

Esim.

ensimmainen_ei_tyhja{"", nil, "arvo1", "arvo2"} -- palauttaa "arvo1"
ensimmainen_ei_tyhja{""} -- palauttaa nil

numeroidut_parametrit[muokkaa]

numeroidut_parametrit(args, nimet)

Palauttaa annettua taulukkoa args vastaavan taulukon, jossa numeroidut parametrit on muutettu taulukon alkioiksi.

Parametrit:

 1. frame-olion args-kenttä
 2. Parametrit, joista tehdään luettelo vaikka niitä ei olisi numeroitu. Huom. Funktio tekee luettelon kaikista numerollisista parametreista, mutta koodin ymmärrettävyyden kannalta on tässä parametrissa hyvä luetella kaikki parametrinimet, joita halutaan myöhemmin käyttää.

Esim.

numeroidut_parametrit({ mon1 = "eka", mon2 = "toka" }, { "mon" }) -- palauttaa { mon = { "eka", "toka" } }

2. parametri on hyödyllinen, kun arvo voidaan antaa joko numerolla tai ilman (jolloin numeroton arvo vastaa 1:tä).

numeroidut_parametrit({ mon = "eka", mon2 = "toka" }, { "mon" }) -- palauttaa { mon = { "eka", "toka" } }

Jos tasoja on useampia, ne erotetaan pisteellä:

local args = { 
  ["p1"] = "何‎", 
  ["plat1.1"] = "eka", 
  ["plat1.2"] = "toka", 
  ["p2"] = "مايو", 
  ["plat2.1"] = "kolkki" 
}
numeroidut_parametrit(args, { "p", "plat" }) 
-- Tulos: { p = { "何", "مايو" }, plat = { { "eka", "toka" }, { "kolkki" } }

local p = {}

--- Kutsuu funktiota `func` kaikille taulukon `arr` arvoille ja palauttaa tulokset taulukkona.
-- 
-- @param func: funktio muotoa f(p)
-- @param arr: taulukko
-- @return:   taulukko
function p.map(func, arr)
  local out = {}
  for i, v in ipairs(arr) do
   out[i] = func(v)
  end
  return out
end

function p.map2(func, arr1, arr2)
  local out = {}
  local v1, v2
  
  for i = 1, math.max(#arr1, #arr2) do
   v1 = arr1[i]
   v2 = arr2[i]
   out[i] = func(v1, v2)
  end
  
  return out
end

--- Palauttaa uuden taulukon, jossa annettujen taulukoiden arvot on paritettu.
--
-- Käyttö: zip(taulukko1, taulukko2, [taulukko3 ...])
-- 
-- Esim. zip({1, 2, 3}, {"a", "b", "c"})
-- --> { {1, "a"}, {2, "b"}, {3, "c"} }
-- 
function p.zip(...)
  local out = {}
  local len = 0

  local args = {...}
  
  for i_arr, arr in ipairs(args) do
    assert(type(arr) == "table", "Argumentti " .. i_arr .. " ei ole taulukko")
    len = math.max(len, #arr)
  end

  for i_item = 1, len do
    out[i_item] = {}
    for i_arr, arr in ipairs(args) do
      out[i_item][i_arr] = arr[i_item]
    end
  end

  return out
end


--- Erottaa ryhmiä annetun taulukon avaimista etuliitteiden perusteella.
--
-- Jos etuliite sisältyy toiseen, menee arvo pisimmän etuliiteen mukaiseen ryhmään.
-- 
-- @param arr:    taulukko, esim. mallineen frame.args-parametrit
-- @param prefiksit: taulukko, jossa avaimet ovat prefiksejä ja arvot ryhmiä, joihin kyseisellä
--          prefiksillä alkavat arvot laitetaan
-- @return:   taulukko, jossa on kullekin prefiksille oma kohta. Prefiksittömät menevät 0-alkion alle.
-- 
-- Esim. 
--  m.ryhmittele_prefikseittain({
--     ["nom.m"] = "blörgus",
--     ["nom.f"] = "blörga",
--     ["nom.n"] = "blörgum",
--     ["komp.nom.m"] = "blörgämpus",
--     ["komp.nom.f"] = "blörgämpa",
--     ["komp.nom.n"] = "blörgämpum",
--     ["sup.nom.m"] = "blöginus",
--     ["sup.nom.f"] = "blörgina",
--     ["sup.nom.n"] = "blörginum",
--   }, {
--     ["komp."] = "komp",
--     ["sup."] = "sup",
-- })
-- --> {
--       [0] = {
--         ["nom.m"] = "blörgus",
--         ["nom.f"] = "blörga",
--         ["nom.n"] = "blörgum"
--       },
--       ["komp"] = {
--         ["nom.m"] = "blörgämpus",
--         ["nom.f"] = "blörgämpa",
--         ["nom.n"] = "blörgämpum"
--       },
--       ["komp.testi"] = {
--         ["nom.m"] = "blöginus",
--         ["nom.f"] = "blörgina",
--         ["nom.n"] = "blörginum"
--       }
--   }
-- 
function p.ryhmittele_prefikseittain(arr, prefiksit)
  local out = { [0] = {} }

  local prefiksit_list = {}
  
  for prefiksi, ryhma in pairs(prefiksit) do
    assert ( type(prefiksi) == "string", "virheellinen prefiksi" )
    assert ( type(ryhma)  == "string", "virheellinen ryhmä (prefiksi: " .. prefiksi .. ")" )
    table.insert(prefiksit_list, prefiksi)
    out[ryhma] = {}
  end

  -- Lajitellaan pisimmästä lyhimpään siltä varalta, että jokin prefiksi on
  -- toisen prefiksin alku.
  table.sort(prefiksit_list, function (a, b) return #b < #a end)

  for key, val in pairs(arr) do
    local lisatty = false
    for i, prefiksi in ipairs(prefiksit_list) do
      local ryhma = prefiksit[prefiksi]
      local alku = mw.ustring.sub(key, 1, #prefiksi)
      local loppu = mw.ustring.sub(key, #prefiksi + 1)
      
      if alku == prefiksi then
        out[ryhma][loppu] = val
        lisatty = true
        break
      end
    end
    
    if not lisatty then
      out[0][key] = val
    end
  end

  return out
end


--- Palauttaa ensimmäisen ei-tyhjän arvon annetusta luettelosta.
-- 
-- Tyhjäksi arvoksi lasketaan nil ja tyhjä merkkijono.
-- Esim. 
--  p.ensimmainen_ei_tyhja{"", nil, "arvo1", "arvo2"}
-- palauttaa "arvo1".
-- 
function p.ensimmainen_ei_tyhja(params)
  for i = 1, #params do
   local val = params[i]
   if val ~= nil and val ~= "" then
     return val
   end
  end
  
  return nil
end


--- Palauttaa uuden taulukon, jossa on annetusta taulukosta kaikki muut arvot paitsi pelkkiä tyhjiä merkkejä sisältävät.
-- Funktiolla voi poistaa malllineen parametreista anatamattomat arvot silloin kun tyhjä kenttä vastaa antamatonta arvoa.
--
-- @param params: (yksiulotteinen) taulukko
-- @return:    sama taulukko ilman tyhjiä kenttiä
--
-- Esim. poista_tyhjat({
--            ["y.nom"] = "uugi",
--            ["y.gen"] = "",
--            ["y.part"] = "buugi"
-- })
-- palauttaa:
-- {
--            ["y.nom"] = "uugi",
--            ["y.part"] = "buugi"
-- }
function p.poista_tyhjat(params)
  local out = {}

  for k,v in pairs(params) do
	if not mw.ustring.match(v, "^%s*$") then
	  out[k] = v
	end
  end

  return out
end

--- Erottaa pisteillä erotetut numerot nimen lopusta.
-- 
-- Apufunktio numeroidut_parametrit -funktiolle.
-- 
-- Esim. "mon1" -> "mon", 1;
--    "param2.3" -> "param", 2, 3;
--    "y3muoto1" -> "y3muoto", 1.
local function erota_osat(sana)
  -- Etsitään lopusta alkaen, jotta nimi voi sisältää numeroita.
  if type(sana) ~= "string" then
   return { sana }
  end
  local rev = sana:reverse()
  local nums = string.match(rev, "^([%d.]*)"):reverse()
  if nums == "" then
   return { sana }
  end
  local name = string.sub(sana, 1, sana:len() - nums:len())
  local ns  = {}
  
  for num in string.gmatch(nums, "([%d]+)") do
   table.insert(ns, tonumber(num))
  end

  return { name, unpack(ns) }
end

--- Muuttaa assosiatiivisen taulukon, jossa avaimet on numeroitu, sisäkkäisiksi taulukoiksi.
--
-- Syötetaulukon numerot erotetaan pisteillä (paitsi ensimmäinen). Numeroimattomat ("a") ja
-- ylemmän tason ylimääräiset arvot ("c1") jätetään pois ilman virheilmoitusta.
-- Esim. { ["a"] = "X",
--     ["a2"] = "A",
--     ["b1"] = "B",
--     ["b2"] = "C",
--     ["c1"] = "X",
--     ["c1.1"] = "D" }
-- 
--  -> { ["a"] = { [2] = "A" },
--     ["b"] = { "B",
--          "C" },
--     ["c"] = { { "D" } } }
-- @param args: taulukko, jossa on numeroon päättyviä avaimia
-- @param nimet: taulukkoon ainakin tulevat avaimet. Numeroton arvo tulkitaan 1:seksi.
--        Esim. "mon" = "mon1" -> { "mon" = { [1] = ... } }
function p.numeroidut_parametrit(args, nimet)
  local out = {}
  local cur_node
  local path_
  local cur_p

  if nimet then
   for i, v in ipairs(nimet) do
     if args[v] then
      out[v] = {}
      out[v][1] = args[v]
     end
   end
  end

  for key, val in pairs(args) do
   path_ = erota_osat(key)
   cur_node = out

   if #path_ > 1 then
     -- Etsitään/luodaan polun päätepiste.
     for i = 1, (#path_ - 1) do
      cur_p = path_[i]
      
      -- Jos type on "string", on annettu kaksi eritasoista samannimistä arvoa. Ohitetaan
      -- äänettömästi, koska monissa mallineissa on esim. "mon" ja "mon2".
      if type(cur_node[cur_p]) ~= "table" then
        cur_node[cur_p] = {}
      end
      cur_node = cur_node[cur_p]
     end
     
     cur_p = path_[#path_]
     
     -- Jos ei ole nil, sama kuin yllä. (Avaimet tulee satunnaisessa järjestyksessä.)
     if cur_node[cur_p] == nil then
      cur_node[cur_p] = val
     end
   end
  end

  return out
end

--- Yhdistää kaksi taulukkoa uudeksi taulukoksi.
-- 
-- Jos molemmissa on sama avain, tulee uuteen taulukkoon jälkimmäinen.
function p.yhdista(eka, toka)
	local out = {}
  
  for k,v in pairs(eka) do
		out[k] = v
  end
  for k,v in pairs(toka) do
		out[k] = v
	end

	return out
end

return p