Liite:Luvut/Venäjä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Venäjän kielen numeroiden/lukujen ja järjestyslukujen taulukko
Symboli Kardinaaliluku Järjestysluku
0 ноль нулево́й
1 оди́н пе́рвый
2 два второ́й
3 три тре́тий
4 четы́ре четвёртый
5 пять пя́тый
6 шесть шесто́й
7 семь седьмо́й
8 во́семь восьмо́й
9 де́вять девя́тый
10 де́сять деся́тый
11 оди́ннадцать оди́ннадцатый
12 двена́дцать двена́дцатый
13 трина́дцать трина́дцатый
14 четы́рнадцать четы́рнадцатый
15 пятна́дцать пятна́дцатый
16 шестна́дцать шестна́дцатый
17 семна́дцать семна́дцатый
18 восемна́дцать восемна́дцатый
19 девятна́дцать девятна́дцатый
20 два́дцать двадца́тый
21 два́дцать оди́н два́дцать пе́рвый
22 два́дцать два́ два́дцать второ́й
23 два́дцать три́ два́дцать тре́тий
24 два́дцать четы́ре два́дцать четвёртый
25 два́дцать пя́ть два́дцать пя́тый
30 три́дцать тридца́тый
40 со́рок сороково́й
50 пятьдеся́т пятидесятый
60 шестьдеся́т шестидеся́тый
70 се́мьдесят семидесятый
80 во́семьдесят восьмидеся́тый
90 девяно́сто девяно́стый
100 сто со́тый
200 две́сти двухсо́тый
300 три́ста трёхсо́тый
400 четы́реста четырёхсо́тый
500 пятьсо́т пятисо́тый
600 шестьсо́т шестисо́тый
700 семьсо́т семисо́тый
800 восемьсо́т восьмисо́тый
900 девятьсо́т девятисо́тый
1000 ты́сяча ты́сячный
2000 две́ ты́сячи двухты́сячный
3000 три́ ты́сячи трёхты́сячный
5000 пя́ть ты́сяч пятиты́сячный
1 000 000 миллио́н миллио́нный
2 000 000 два́ миллио́на двухмиллио́нный
3 000 000 три́ миллио́на трёхмиллио́нный
5 000 000 пя́ть миллио́нов пятѝмиллио́нный
1 000 000 000 миллиа́рд миллиа́рдный
1 000 000 000 000 триллио́н триллио́нный

Lukujen nimet[muokkaa]