Moduuli:sanarivi-apu

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:sanarivi-apu/ohje

local p = {}

--- Kutsuu funktiota `func` kaikille taulukon `arr` arvoille ja palauttaa tulokset taulukkona.
-- 
-- @param func: funktio muotoa f(p)
-- @param arr: taulukko
-- @return:   taulukko
function p.map(func, arr)
  local out = {}
  for i, v in ipairs(arr) do
   out[i] = func(v)
  end
  return out
end

function p.map2(func, arr1, arr2)
  local out = {}
  local v1, v2
  
  for i = 1, math.max(#arr1, #arr2) do
   v1 = arr1[i]
   v2 = arr2[i]
   out[i] = func(v1, v2)
  end
  
  return out
end

--- Palauttaa ensimmäisen ei tyhjän arvon annetusta luettelosta.
-- 
-- Tyhjäksi arvoksi lasketaan nil ja tyhjä merkkijono.
-- Esim. 
--  p.ensimmainen_arvo{"", nil, "arvo1", "arvo2"}
-- palauttaa "arvo1".
-- 
function p.ensimmainen_arvo(params)
  for i = 1, #params do
   local val = params[i]
   if val ~= nil and val ~= "" then
     return val
   end
  end
  
  return nil
end--- Erottaa pisteillä erotetut numerot nimen lopusta.
-- 
-- Apufunktio numeroidut_parametrit -funktiolle.
-- 
-- Esim. "mon1" -> "mon", 1;
--    "param2.3" -> "param", 2, 3;
--    "y3muoto1" -> "y3muoto", 1.
local function erota_osat(sana)
  -- Etsitään lopusta alkaen, jotta nimi voi sisältää numeroita.
  if type(sana) ~= "string" then
   return { sana }
  end
  local rev = sana:reverse()
  local nums = string.match(rev, "^([%d.]*)"):reverse()
  if nums == "" then
   return { sana }
  end
  local name = string.sub(sana, 1, sana:len() - nums:len())
  local ns  = {}
  
  for num in string.gmatch(nums, "([%d]+)") do
   table.insert(ns, tonumber(num))
  end

  return { name, unpack(ns) }
end

--- Muuttaa assosiatiivisen taulukon, jossa avaimet on numeroitu, sisäkkäisiksi taulukoiksi.
--
-- Syötetaulukon numerot erotetaan pisteillä (paitsi ensimmäinen). Numeroimattomat ("a") ja
-- ylemmän tason ylimääräiset arvot ("c1") jätetään pois ilman virheilmoitusta.
-- Esim. { ["a"] = "X",
--     ["a2"] = "A",
--     ["b1"] = "B",
--     ["b2"] = "C",
--     ["c1"] = "X",
--     ["c1.1"] = "D" }
-- 
--  -> { ["a"] = { [2] = "A" },
--     ["b"] = { "B",
--          "C" },
--     ["c"] = { { "D" } } }
-- @param args: taulukko, jossa on numeroon päättyviä avaimia
-- @param nimet: taulukkoon ainakin tulevat avaimet. Numeroton arvo tulkitaan 1:seksi.
--        Esim. "mon" = "mon1" -> { "mon" = { [1] = ... } }
function p.numeroidut_parametrit(args, nimet)
  local out = {}
  local cur_node
  local path_
  local cur_p

  if nimet then
   for i, v in ipairs(nimet) do
     if args[v] then
      out[v] = {}
      out[v][1] = args[v]
     end
   end
  end

  for key, val in pairs(args) do
   path_ = erota_osat(key)
   cur_node = out

   if #path_ > 1 then
     -- Etsitään/luodaan polun päätepiste.
     for i = 1, (#path_ - 1) do
      cur_p = path_[i]
      
      -- Jos type on "string", on annettu kaksi eritasoista samannimistä arvoa. Ohitetaan
      -- äänettömästi, koska monissa mallineissa on esim. "mon" ja "mon2".
      if type(cur_node[cur_p]) ~= "table" then
        cur_node[cur_p] = {}
      end
      cur_node = cur_node[cur_p]
     end
     
     cur_p = path_[#path_]
     
     -- Jos ei ole nil, sama kuin yllä. (Avaimet tulee satunnaisessa järjestyksessä.)
     if cur_node[cur_p] == nil then
      cur_node[cur_p] = val
     end
   end
  end

  return out
end--- vanhentunut POIS -- POIS -- POIS -- POIS -- POIS -- POIS -- POIS -- POIS --

-- Palauttaa parametrisoitu_teksti -funktion rakenne-parametrissa käytettävän
-- erottimen.
function p.uusi_erotin(sep, w)
  local m = { ["string"] = sep, ["prec"] = w }
  
  return m
end

function p.parametrisoitu_teksti(rakenne, args, int)
  local out = {}
  local TYHJA = p.uusi_erotin("", 0)

  --- Apufunktio, jota kutsutaan rekursiivisesti alilausekkeille.
  -- 
  -- Huom. rekursion tasosta riippumattaa kaikki tulostus menee suoraan out-taulukkoon.
  -- @param branch: kaavan alilauseke
  -- @return:    true, jos muuttujia asetettiin.
  function apu(branch, int)
   local pref_pos = #out + 1    -- Prefiksin paikka.
   local pref   = branch[1]    -- Alilausekkeen prefiksi. Tulostaan jos sisältöä löytyy.
   local suff   = branch[#branch] -- Alilausekkeen suffiksi.
   local sep   = TYHJA      -- Erotin.
   local sep_pos = -1       -- Erottimen paikka.
   local asetettu = false      -- Lippu, joka asetetaan kun yksikin muuttuja on asetettu,
   -- jonka jälkeen se on päällä funktion loppuun asti.
   local sep_asetettu        -- Kertoo onko välittömästi edellinen asetettu. Nollataan joka kierroksella.
   local val

   table.insert(out, "") -- prefiksin paikka

   for i = 2, #branch - 1 do
     table.insert(out, "")
     sep_asetettu = false
     if i % 2 == 0 then -- Muuttuja tai alilauseke.
      val = branch[i]
      
      if type(val) == "table" then    -- Arvo on alilauseke.
        if apu(val, int + 2) then
         asetettu = true
         sep_asetettu = true
        end
      elseif args[val] and args[val] ~= "" then -- Arvo on (ei-tyhjä) muuttuja.
        out[#out] = args[val]
        asetettu = true
        sep_asetettu = true        
      end

      -- Jos muuttujan arvo asetettiin ja "jonossa" on erotin, asetetaan
      -- erotin tulostukseen.
      if sep_asetettu and sep_pos > -1 then
        out[sep_pos] = sep.string
        sep = TYHJA
        sep_pos = -1
      end
      
     else -- Erotin.
      
      -- Jos ensimmäinen erotettava on löytynyt, tallennetaan erotin. 
      -- Se lisätään tulosteeseen kuitenkin vasta, kun toinenkin löytyy.
      -- Jos joku erotin on jo tallennettu, katsotaan kumman presedenssi on suurempi.
      if asetettu and sep.prec <= branch[i].prec then
        sep_pos = #out
        sep = branch[i]
      end
     end
   end

   table.insert(out, "") -- suffiksin paikka

   -- Jos sisältöä saatiin asetetaan mahdollinen prefiksi ja suffiksi.
   if asetettu then
     out[pref_pos] = pref
     out[#out]   = suff
     return true
   else
     return false
   end
  end

  apu(rakenne, 0)

  return table.concat(out, "")
end

return p