Liite:Tšekin kielioppi

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Katso artikkeli Tšekin kieli Wikipediassa, vapaassa tietosanakirjassa.

Substantiivit[muokkaa]

Suvut[muokkaa]

Tšekin substantiiveilla on kolme sukua: maskuliini, feminiini ja neutri.

Sanan sukua voi päätellä perusmuodon viimeisestä kirjaimesta. Konsonanttiin päättyvät sanat ovat yleensä maskuliineja, -a-kirjaimeen päättyvät sanat ovat feminiinejä, -o- ja í-kirjaimeen päättyvät neutreja.

-e-päätteiset lainasanat (energie, biologie, provincie, monarchie) ovat yleensä feminiinejä. Vanhoille lainasanoille ja omaperäisille sanoille tämä ei päde (esim. morče, moře, nebe, poledne, ovoce, peníze, příslovce, rajče, slunce, srdce, tele, vejce, zvíře).

Tekijää tarkoittavat sanat ovat kuitenkin yleensä maskuliineja päätteestään huolimatta. (esim. hokejista, penzista, policista, terorista, turista, žurnalista, obhájce, poradce, předchůdce, rádce, soudce, vůdce, výrobce, zástupce)

Sanan taivutus riippuu maskuliinissa myös siitä, viittaako sana elolliseen vai elottomaan kohteeseen.

Liudentuneeseen konsonanttiin päättyvät sanat voivat olla mitä tahansa sukua (esim. feminiinejä: báseň, daň, jabloň, kampaň, kázeň, píseň, pláň, plíseň, skříň, úroveň, zbraň, labuť, oběť, paměť, plsť, plť, síť; maskuliineja: kůň, oheň, stupeň, chuť, déšť; neutri: vězeň)

Adjektiiveista johdetut -nost-päätteiset substantiivit ovat aina feminiinejä (esim: bezpečnost, "turvallisuus").

Sanan suku vaikuttaa sijataivutukseen ja sanaan viittaavien adjektiivien ja verbien taipumiseen.

Taivutusmuodot[muokkaa]

Substantiivit taipuvat yksikössä ja monikossa ja seitsemässä sijassa:

 1. nominatiivi
 2. genetiivi
 3. datiivi
 4. akkusatiivi
 5. vokatiivi
 6. lokatiivi
 7. instrumentaali

Muodoista käytetään järjestyslukuja (1. pád tai první pád) tai latinalaisperäisiä nimiä: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál ja instrumentál.

Nominatiivi on perusmuoto. Genetiivi ilmaisee omistajaa. Akkusatiivi on tekemisen tai menemisen kohde.

Datiivi on epäsuora objekti. Sitä käytetään eräiden verbin kanssa ilmaisemassa kohdetta, jonka hyväksi toiminta kohdistuu.

Vokatiivi on puhuttelun kohteena olevan sana sijamuoto.

Lokatiivi ilmaisee paikkaa tai sijaintia. Sitä käytetään eräiden prepositioiden kanssa. (V Praze = Prahassa, perusmuoto: Praha)

Instrumentaali ilmaisee välinettä, keinoa tai tapaa, jolla toiminta suoritetaan. Lisäksi sitä käytetään eräiden verbien kanssa (tulla joksikin).

Tšekin substantiivit taipuvat noin parissakymmenessä taivutusluokassa. Esim. elottomilla maskuliinisilla konsonanttiloppuisilla sanoilla hrad, les ja stroj genetiivit ovat hradu, lesa ja stroje.

Eloton maskuliini[muokkaa]
J. č. Nominativ hrad stroj
Genitiv hradu
lesa
stroje
Dativ hradu stroji
Akuzativ hrad stroj
Vokativ hrade!
zámku!
stroji!
Lokál hradu, hradě
lesu, lese
stroji
Instrumentál hradem strojem
Mn. č. Nominativ hrady stroje
Genitiv hradů strojů
Dativ hradům strojům
Akuzativ hrady stroje
Vokativ hrady! stroje!
Lokál hradech
zámcích
strojích
Instrumentál hrady stroji
Elollinen maskuliini[muokkaa]
J. č. Nominativ pán muž předseda soudce
Genitiv pána muže předsedy soudce
Dativ pánovi, pánu mužovi, muži předsedovi soudci, soudcovi
Akuzativ pána muže předsedu soudce
Vokativ pane!
diváku!
muži! předsedo! soudce!
Lokál pánovi, pánu mužovi, muži předsedovi soudci, soudcovi
Instrumentál pánem mužem předsedou soudcem
Mn. č. Nominativ pánové, páni mužové, muži předsedové soudci, soudcové
Genitiv pánů mužů předsedů soudců
Dativ pánům mužům předsedům soudcům
Akuzativ pány muže předsedy soudce
Vokativ pánové! páni! mužové! muži! předsedové! soudci! soudcové!
Lokál pánech
divácích
mužích předsedech
kolezích
soudcích
Instrumentál pány muži předsedy soudci
Feminiini[muokkaa]
J. č. Nominativ žena růže píseň kost
Genitiv ženy růže písně kosti
Dativ ženě
škole
růži písni kosti
Akuzativ ženu růži píseň kost
Vokativ ženo!
růže! písni! kosti!
Lokál ženě
škole
růži písni kosti
Instrumentál ženou růží písní kostí
Mn. č. Nominativ ženy růže písně kosti
Genitiv žen růží písní kostí
Dativ ženám růžím písním kostem
Akuzativ ženy růže písně kosti
Vokativ ženy!
růže! písně! kosti!
Lokál ženách růžích písních kostech
Instrumentál ženami růžemi písněmi kostmi

Monikon genetiivissä viimeinen 'a' katoaa. Tästä seuraa usein se, että kahden viimeisen konsonantin väliin ilmestyy 'e'-kirjain. Muitakin erikoisuuksia voi sattua, esim. edeltävä pitkä tavu muuttuu lyhyeksi.

Huomaa että feminiinin datiivin pääte on normaalisti 'ě', mutta 'e' kirjaimien 's', 'l' jälkeen. Yksikön datiivimuodossa tapahtuu usein konsonantinmuutoksia:

Neutri[muokkaa]
J. č. Nominativ město moře kuře stavení
Genitiv města moře kuřete stavení
Dativ městu moři kuřeti stavení
Akuzativ město moře kuře stavení
Vokativ město!
moře! kuře! stavení!
Lokál městě, městu moři kuřeti stavení
Instrumentál městem mořem kuřetem stavením
Mn. č. Nominativ města moře kuřata stavení
Genitiv měst moří kuřat stavení
Dativ městům mořím kuřatům stavením
Akuzativ města moře kuřata stavení
Vokativ města! moře! kuřata! stavení!
Lokál městech mořích kuřatech staveních
Instrumentál městy moři kuřaty staveními

Adjektiivit[muokkaa]

Adjektiivit noudattavat kuvailemansa substantiivin sukua ja lukua. Adjektiivit ovat yleensä pääsanansa edellä, mutta vakiintuneissa käsitteissä sanan jälkeen.

Adjektiivien perusmuodot ovat -ý- ja -í-päätteisiä. -ý-päätteisiä sanotaan kovapäätteisiksi ja -í-päätteisiä pehmeäpäätteiksi. (esim. malý, suchý, starý, tvrdý, velký, další, letní, digitální, moderní, mezinárodní). Osa í-päätteisistä sanoista on neutreja substantiiveja ja verbin 3. persoonan muotoja, joita ei saa sekoittaa adjektiiveihin.

Adjektiivit taipuvat pääsanan suvun ja sijamuodon mukaan. Feminiiniseen sanaan viittaava -ý-päätteinen adjektiivi saa yksikössä päätteen -á ja neutriin viittaava -é-päätteen. Adjektiivien taivutus on sikäli helppoa, että normaalisti vain sanan viimeinen kirjain voi muuttua ja sana saada loppuunsa päätteen. Poikkeuksena olivat -ský-päätteiset adjektiivi (polský → polští).

-í-päätteiset adjektiivit eivät taivu nominatiivissa suvussa tai luvussa. Tšekissä myös monikossa eri suvuilla on eri muodot. Lisäksi elollisella ja elottomalla maskuliinilla on eri pääte.

Adjektiivin komparatiivi muodostetaan -ejší, -ější, -ší ja -í -päätteillä ja superlatiivi nej-etuliitteellä.

 • krásný - krásnější - nejkrásnější
 • hladký - hladší - nejhladší

Eräillä sanoilla on epäsäännölliset vertailumuodot:

Adjektiivin taivutuksen erikoisuutena ovat henkilönimistä muodostettavat adjektiivit, jotka ilmaisevat omistajaa:

matčino auto, "äidin auto"

Näitä käytetään jonkin verran paikannimissä: Nerudova ulice, "Jan Nerudan katu"

Adjektiivista voidaan muodostaa myös lyhyt muoto, joka taipuu adverbin pääsanan suvussa ja luvussa tavoin.

 • mladý → mlád : mláda : mládo
 • rád → rád : ráda : rádo (monikossa elollinen mask: rádi, eloton m ja feminiini: rády, neutri: ráda)

Pronominit[muokkaa]

Numeraalit[muokkaa]

Verbit[muokkaa]

Muiden slaavilaisten kielten tavoin venäjän verbeillä on kaksi aspektia. Imperfektiivinen aspekti päättymätöntä, yleistä tai toistuvaa toimintaa. Perfektiivinen aspekti kuvaa loppuun suoritettua toimintaa. Joillain lainasanoilla ei ole kuin yksi aspekti.

Tšekin verbit jaetaan viiteen taivutusluokkaan. Eri taivutusluokkien merkittävin ero on kolmannen persoonan (hän) muodoissa.

Ensimmäisessä persoonassa (minä) kaikki perusmuodoltaan -ovat-päätteiset verbit saavat -uji tai -uju-päätteen. -it, -et, -ět-päätteiset verbit saavat -ím-päätteen 1. persoonan yksikössä.

Kolmannen persoonan muodot ovat eri taivutusluokilla:

 1. nést : nese
 2. tisknout : tiskne
 3. krýt : kryje
 4. prosit : prosí
 5. dělat : dělá

Kielihistoriallisesti 1.–3. taivutusluokan verbit vastaavat venäjän -et-verbejä ja 4. luokan venäjän -it-verbejä.

Kieltomuoto[muokkaa]

Verbeistä voidaan muodostaa negatiivinen muoto, "joku ei tehnyt jotain" etuliitteellä ne-. Verbistä dělat:

 • nedělat
 • nedělám
 • nedělej!
 • nedělal jsem
 • nebudu dělat
 • nedělal bych

Olla-verbin negatiivinen muoto on není.

Kieltosanaa on sallittua käyttää useita kertoja:

 • Nikdy to nikomu neříkej. "Älä ikinä sano sitä kenellekään." [ei ikinä ei kenellekään älä sano.]

Menneen ajan muodot[muokkaa]

Perfektimuoto muodostetaan partisiipin perfektillä, joka on maskuliinissa -l-päätteinen: býtbyl. Partisiippi taipuu suvussa, joten feminiinisen tekijän menneen ajan muoto on byla ja neutrin bylo. Monikossa elollisilla maskuliineilla on pääte -i: byli, feminiineillä ja elottomilla maskuliineilla -y ja neutreilla -a.

Partisiipin perfekti on yksinään 3. persoonan perfekti. 1. ja 2. persoonassa partisiipin kanssa käytetään apuverbinä být-verbin 1. ja 2. persoonan muotoja (jsem : jsi, monikko: jsme : jste):

persoona yksikkö monikko
1. dělal jsem dělali jsme
2. dělal jsi dělali jste
3. dělal dělali

Futuuri[muokkaa]

Tšekin futuuri muodostetaan být-verbin futuurimuotojen (budu : budeš : bude : budeme : budete : budou) ja verbin infinitiivin avulla.

 • budu dělat, "aion tehdä"

Konditionaali[muokkaa]

Konditionaali muodostetaan partisiipin perfektin avulla ja být-verbin erikoismuodolla:


persoona yksikkö monikko
1. dělal bych dělali bychom
2. dělal bys dělali byste
3. dělal by dělali by

"Tekisin", "tekisit", "tekisi", "tekisimme", "tekisitte", "tekisivät".

Tšekissä voidaan rakentaa myös menneen ajan konditionaali:

 • byl bych dělal - olisin tehnyt

Passiivipartisiippi[muokkaa]

Passiivin muodostusta varten tšekissä on passiivipartisiippi, eli ns. t/n-partisiippi. Sillä on kaksi mahdollista muotoa:

 • být → bit, "oleva"
 • dělat → dělán, "tehty"

Myös tämä taipuu suvussa ja luvussa:

 • pes byl koupen, "koira ostettiin"
 • psi byli koupeni, "koirat ostettiin"

Passiivi voidaan muodostaa myös toisin tavoin; refleksiivipronominin se avulla ja monikon 3. persoonan muodoilla.

Transgressiivi[muokkaa]

Transgressiivi on nykykielessä harvinainen muoto, joka ilmaisee juuri tapahtuvaa toimintaa. Sillä on sekä menneen ajan muoto että preesens:

 • Usednuvši u okna, začala plakat. "Istuttuaan ikkunan ääreen, hän alkoi itkeä."
 • Děti, vidouce babičku, vyběhly ven. "Lapset, nähdessään isoäidin, juoksivat ulos."

Refleksiiviverbi[muokkaa]

Partikkelit[muokkaa]

Interjektiot[muokkaa]

Konjunktiot[muokkaa]

Prepositiot[muokkaa]

Adverbit[muokkaa]

Lauserakenteet[muokkaa]