Liite:Luvut/Suomi

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleiskielen kardinaali- ja järjestysluvut[muokkaa]

Suomen kielen kardinaali- ja järjestyslukujen taulukko
Symboli Kardinaaliluku Järjestysluku
Luvut 0–9
0 nolla nollas
1 yksi ensimmäinen
2 kaksi toinen
3 kolme kolmas
4 neljä neljäs
5 viisi viides
6 kuusi kuudes
7 seitsemän seitsemäs
8 kahdeksan kahdeksas
9 yhdeksän yhdeksäs
Luvut 10–19
10 kymmenen kymmenes
11 yksitoista yhdestoista
12 kaksitoista kahdestoista
13 kolmetoista kolmastoista
14 neljätoista neljästoista
15 viisitoista viidestoista
16 kuusitoista kuudestoista
17 seitsemäntoista seitsemästoista
18 kahdeksantoista kahdeksastoista
19 yhdeksäntoista yhdeksästoista
Luvut 20–29
20 kaksikymmentä kahdeskymmenes
21 kaksikymmentäyksi kahdeskymmenesensimmäinen,
kahdeskymmenesyhdes
22 kaksikymmentäkaksi kahdeskymmenestoinen,
kahdeskymmeneskahdes
23 kaksikymmentäkolme kahdeskymmeneskolmas
24 kaksikymmentäneljä kahdeskymmenesneljäs
25 kaksikymmentäviisi kahdeskymmenesviides
26 kaksikymmentäkuus kahdeskymmeneskuudes
27 kaksikymmentäseitsemän kahdeskymmenesseitsemäs
28 kaksikymmentäkahdeksan kahdeskymmeneskahdeksas
29 kaksikymmentäyhdeksän kahdeskymmenesyhdeksäs
Luvut 30–99
30 kolmekymmentä kolmaskymmenes
31 kolmekymmentäyksi kolmaskymmenesensimmäinen,
kolmaskymmenesyhdes
...
40 neljäkymmentä neljäskymmenes
50 viisikymmentä viideskymmenes
60 kuusikymmentä kuudeskymmenes
70 seitsemänkymmentä seitsemäskymmenes
80 kahdeksankymmentä kahdeksaskymmenes
90 yhdeksänkymmentä yhdeksäskymmenes
...
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän yhdeksäskymmenesyhdeksäs
Luvut 100–999
100 sata sadas
101 satayksi sadasensimmäinen,
sadasyhdes
...
110 satakymmenen sadaskymmenes
...
300 kolmesataa kolmassadas
400 neljäsataa neljässadas
500 viisisataa viidessadas
600 kuusisataa kuudessadas
700 seitsemänsataa seitsemässadas
800 kahdeksansataa kahdeksassadas
900 yhdeksänsataa yhdeksässadas
...
999 yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän yhdeksässadasyhdeksäskymmenesyhdeksäs
Luvut 1 000 – 999 999
1 000 tuhat tuhannes
1 001 tuhatyksi tuhannesensimmäinen,
tuhannesyhdes
...
2 000 kaksituhatta kahdestuhannes
...
10 000 kymmenentuhatta kymmenestuhannes
...
100 000 satatuhatta sadastuhannes
...
999 999 yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksäntuhatta
yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän
yhdeksässadasyhdeksäskymmenesyhdeksästuhannes
yhdeksässadasyhdeksäskymmenesyhdeksäs
Luvut 106 – 1030
1 000 000 miljoona miljoonas
2 000 000 kaksi miljoonaa, kaksimiljoonaa kahdes miljoonas, kahdesmiljoonas
...
109 miljardi,
tuhat miljoonaa
miljardis,
tuhannes miljoonas
1012 biljoona biljoonas
1015 tuhat biljoonaa tuhannes biljoonas
1018 triljoona triljoonas
1021 tuhat triljoonaa tuhannes triljoonas
1024 kvadriljoona kvadriljoonas
1027 tuhat kvadriljoonaa tuhannes kvadriljoonas
1030 kvintiljoona kvintiljoonas
Luvut 1036
1036 sekstiljoona sekstiljoonas
1042 septiljoona septiljoonas
1048 oktiljoona oktiljoonas
1054 noniljoona,
noviljoona
noniljoonas,
noviljoonas
1060 desiljoona,
dekiljoona
desiljoonas,
dekiljoonas
...
10100 googol,
kymmenentuhatta sedekiljoonaa
googolis,
kymmenestuhannes sedekiljoonas
10600 sentiljoona sentiljoonas
1010100 googolplex googolplexis


Huomautukset[muokkaa]

Yleistä numeraaleista[muokkaa]
 • Koulujaon mukaan numeraaleja ovat sanat, jotka voidaan kirjoittaa numeroin. Täten perus- eli kardinaaliluvut ja järjestysluvut eli ordinaaliluvut kuuluvat numeraalien sanaluokkaan, mutta kaikki lukuihin liittyvät sanat eivät ole numeraaleja (esim. kolmannes). Isossa suomen kieliopissa määritellään näin:
  "Numeraalit eli lukusanat ovat nomineja, jotka ilmaisevat lukumäärää. Numeraaleja on periaatteessa ääretön määrä. Muodoltaan ne jakautuvat peruslukusanoihin ja kymmentä suurempaa tarkoittaviin yhdysnumeraaleihin, joita muodostetaan rekursiivisesti peruslukujen yksi–yhdeksän ja kymmenkantaisten peruslukujen kymmen(en), sata, tuhat jne. pohjalta. Näiden kaikkien pohjalta muodostetaan erityyppisiä murtoluku- ja likimääräilmauksia, jotka käyttäytyvät monessa suhteessa kuten perus- ja yhdyslukusanat, vaikka voivatkin koostua useista sanoista." (VISK § 770 Mitä numeraalit ovat?)
 • Numeraalit taipuvat muiden nominien tavoin sekä luvussa että sijassa. Yhdysnumeraalien kaikkia osia taivutetaan poislukien kuitenkin toista-osat.
  Esimerkiksi:
  yksi : yhden : yhdet
  kaksitoista : kahdentoista : kahdettoista
  kaksikymmentäkolme : kahdenkymmenenkolmen : kahdetkymmenetkolmet
Lukujen muodostaminen[muokkaa]
 • Luvuilla 0–9 on omat sanat.
  yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan yhdeksän
 • Luvuilla 10, 100, 1 000, 1 000 000, 1 000 000 000, jne. on omat sanansa.
  kymmenen, sata, tuhat, miljoona, miljardi jne.
 • Luvut 11–19 muodostetaan liittämällä ykkösiä tarkoittavan sanan perään sana toista (partitiivi sanasta toinen, harvinaisemmin: toistakymmentä).
  yksitoista, kaksitoista, kolmetoista jne.
 • Lukuja 11–19 vastaavat järjestysluvut ovat muotoa [järjestysluku 1.–9. (ensimmäinen = yhdes, toinen = kahdes)] + toista.
  Esim. yhdestoista, yhdeksästoista
  Huomio: muodot yhdestoistas ja kahdestoistas eivät ole yleiskielisiä.
 • Luvut 20–99 muodostetaan liittämällä kymmeniä tarkoittavan sanan perään sana kymmentä (partitiivi sanasta kymmenen) ja tämän perään ykköset.
 • Suomessa suurten lukujen nimeämisessä käytetään pitkää asteikkoa. Ainoastaan miljoona, miljardi, biljoona, triljoona, kvadriljoona ja kvintiljoona ovat virallisia suurten lukujen nimiä. Muut ovat epävirallisia.
  Ks. Liite:Luvut/Suomi#Prefiksit, joilla muodostetaan suurten lukujen nimiä
Lukujen kirjoittaminen[muokkaa]
 • Kirjoitetussa kielessä on tapana kirjoittaa luvut 0–10, 100, 1 000, jne. sanoina ja muut luvut numeroin. Selvyyden vuoksi lyhyetkin luvut kirjoitaan jossus numeroin.
 • Tuhansia suuremmat luvut on tapana erottaa kolmen luvun sarjoihin.
  Esim. 123 456 789 tai satakaksikymmentäkolmemiljoonaa neljäsataaviisikymmentäkuusituhatta seitsemänsataakahdeksankymmentäyhdeksän, 2000 ~ 2 000 tai kaksituhatta, 5 000 000 tai viisi miljoonaa ~ viisimiljoonaa, 14 680 tai neljätoistatuhatta kuusisataakahdeksankymmentä
 • Desimaalilukujen merkitsemisessä suomen kielessä käytetään desimaalipilkkua (,). Murtoluvut voidaan kirjoittaa muodossa m/n.
  Ks. Liite:Luvut/Suomi#Murto- ja desimaaliluvut
 • Negatiiviset luvut kirjoitetaan samalla tavoin kuin niiden positiiviset vastaluvut mutta niiden eteen lisätään sana miinus tai miinusmerkki (ensisijaisesti: , voidaan korvata ajatusviivalla tai yhdysmerkillä).
  Esim. miinus viisi, miinus satakolmekymmentäyksi, −14, −2
Lyhentäminen[muokkaa]
 • Järjestysluvut voidaan lyhennetään kirjoittamalla numerosymbolin perään . tai :s tai muu taivutuspääte.
  Esim. 71. 'seitsemäskymmenesensimmäinen', 45:s 'neljäskymmenesviides', 5:ttä 'viidettä', 14:nnen 'neljännentoista
 • Kun luku on kirjoittu numeroin lauseessa ja lausetta luettaessa yhdysnumeraalin alkuosa on nominatiivissa, ei taivutuspäätettä tarvita.
  Jonossa seisoi noin 30 (kolmekymmentä) ihmistä.
  15 (viisitoista) € (euroa)
  Eilisissä juhlissa oli 4 (neljä) eri ruokalajia. vrt. Eilisissä juhlissa oli 4:ää (neljää) eri ruokalajia.
  Tuotteen hinta nousi vuodessa 40:llä (neljälläkymmenellä) prosentilla.
  Olen käynyt 21:ssä (kahdessakymmenessäyhdessä) eri maassa.
  30:nnen (kolmannenkymmenennen) vuoron jälkeen olen kerännyt jo miljoonan.

Aiheesta muualla[muokkaa]

Murteellisia kardinaalilukuja[muokkaa]

0–20
Symboli Kardinaaliluku
0 nol, noo
1 yks, yy, y, yhti
2 kaks, kaa, ka, kahti
3 kol, kolm, koo, ko, kolome, kolmi, kolmet, kolt
4 nel, nee, ne, nelijä, neliä, nelejä, neleä
5 viis, vii, vi, puolkymmentä, puolkyt, puolkytä, puolikymmentä
6 kuus, kuu, ku, puoltusinaa, puolitusinaa
7 seittemän, seitsen, seiten, seitten, see, se
8 kaheksan, kaheksa, kasi, kaa, ka, kahdaksan, kahdeksen, kahdeks, kaheks
9 yheksän, yheksä, ysi, yy, y, yhdeks, yheks
10 kymppi, kymmen, kymmenä, kymmenän, kymmänen, kymmänän, kyy, kyy, kyt
1x ~too, ~toist, ~toista, ~toistakymmentä
x0 ~kyt, ~kytä, ~kymment, ~kyönt, ~kymmen

Katso myös[muokkaa]

Historiallisia kardinaalilukuja[muokkaa]

Vanhan kirjasuomen kardinaalilukuja[muokkaa]

0–9
Symboli Kardinaaliluku
0 nolla, nolli
1 yksi, yxi, yx
2 kaksi, kaxi, kax, caxi, cax, pari
3 kolme, colme, colm, kolm, colmat
4 neljä, nelie, neliä, neilä
5 viisi, wisi, viis, wiis, wiisi, wijsi, puolikymmentä
6 kuusi, kws, kwsi, cuusi, cwsi, cuus, cusi, puolitusinaa
7 seitsemän, seitsemen, seizemän, seizemen, seitzeme
8 kahdeksan, cahdexan, kahdexan, cadhexen, cadexän, cadexen
9 yhdeksän, yhdexan, yhdexan, ydhexen, ydexän, ydexen


10 – 1 000 000
Symboli Kardinaaliluku
10 kymmenen
11 yksitoista(kymmentä)
12 kaksitoista(kymmentä), tusina
13 kolmetoista(kymmentä)
14 neljätoista(kymmentä)
15 viisitoista(kymmentä)
16 kuusitoista(kymmentä)
17 seitsemäntoista(kymmentä)
18 kahdeksantoista(kymmentä)
19 yhdeksäntoista(kymmentä)
20 kaksikymmentä
21 yksikolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja yksi
22 kaksikolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja kaksi
23 kolmekolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja kolme
24 neljäkolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja neljä
25 viisikolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja viisi
26 kuusikolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja kuusi
27 seitsemänkolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja seitsemän
28 kahdeksankolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja kahdeksan
29 yhdeksänkolmatta(kymmentä), kaksikymmentä ja yhdeksän
30 kolmekymmentä
31 yksineljättä(kymmentä), kolmekymmentä ja yksi
...
40 neljäkymmentä
41 yksiviidettä(kymmentä), neljäkymmentä ja yksi
...
50 viisikymmentä
...
90 yhdeksänkymmentä
91 yksikymmenettä(kymmentä), yhdeksänkymmentä ja yksi, yhdeksänkymmentäyksi
...
100 sata
101 satayksi, sata ja yksi, yksi ja sata
...
110 satakymmenen, sata ja kymmenen, kymmenen ja sata
...
121 sata ja yksikolmatta
...
200 kaksisataa, kaksi sataa
...
1 000 tuhat, kymmenen sataa
...
1 111 yksitoista sataa ja ykstoista, yksitoista sataa yksitoista, tuhat ja sata ja yksitoista, ykstoista ja sata ja tuhat
...
10 000 kymmenen tuhatta, sata sataa,
...
21 000 yksikolmattakymmentä tuhatta
...
100 000 sata tuhatta, tuhat sataa, tuhannen kertaa sata, sadan kertaa tuhat
...
1 000 000 millioni, miljoona, tuhannen kertaa tuhat

Myöhäiskantasuomen arveltuja kardinaalilukuja[muokkaa]

1–10
Symboli Kardinaaliluku
1 *ükci
2 *kakci
3 *kolme
4 *neljä
5 *viici
6 *kuuci
7 *säic'en
8 *kakteksa
9 *ükteksä
10 *kümmen

Murto- ja desimaaliluvut[muokkaa]

 • Murtoluku on kahden kokonaisluvun osamääräksi kirjoitettu luku. Numeroin esitettävä murtoluku merkitään joko erillisellä murtoluvun merkillä taikka numeroilla ja vinoviivalla tai murtoviivalla.
  Esim. ¾, 1/2, 5/2, 1/100, 2/555
  Huomio: suhdeluvuissa, esimerkiksi 1:50 000 (sanotaan: yhden suhde viiteenkymmeneentuhanteen), käytetään jakomerkkinä kaksoispistettä.
 • Murtolukua ½ (puoli) lukuun ottamatta murtolukuilmaukset muodostetaan liittämällä lukua tarkoittavaan järjestyslukuun infiksi -nne- ennen sanan -s:ää.
  Esim. kolmannes, neljännes, kolme viidennestä
  Huomio: esim. kolmannes : kolmanneksen : kolmannesta
  Huomio: luvuista 1/10 ja 1/1000 käytetään usein vain samaa tarkoittavaa järjestyslukua kymmenes ja tuhannes muotojen kymmenennes ja tuhannennes sijasta.
 • Murtoluku voidaan myös muodostaa yhdyssanana, jossa jälkiosana on sana osa ja alkuosana järjestysluku.
  Esim. kolmasosa, neljäsosa, kolme viidesosaa ~ kolme viidettäosaa
  Huomio: mikäli osia on useampi kuin yksi, voi järjestysluku olla joko nominatiivissa tai partitiivissa.
 • Suomen kielessä käytetään desimaalilukujen merkitsemisessä eli desimaalierottimena desimaalipilkkua (,).
  Esim. 253,24; 0,000 01
 • Desimaaliluvut sanotaan joko murtolukuina tai muodossa kokonaisosa + pilkku + desimaaliosa.
  Esim. kaksi pilkku kolme, nolla pilkku nolla nolla yksi, nolla pilkku kahdeksan

Aiheesta muualla[muokkaa]

Johdoksia, taivutusmuotoja yms.[muokkaa]

Sijamuotoja[muokkaa]

luku nominatiivi genetiivi partitiivi akkusatiivi
1 yksi / yhdet yhden / yksien yhtä / yksiä yksi, yhden / yhdet
2 kaksi / kahdet kahden / kaksien kahta / kaksia kaksi, kahden / kahdet
3 kolme / kolmet kolmen / kolmien kolmea / kolmia kolme, kolmen / kolmet
4 neljä / neljät neljän / neljien, neljäin neljää / neljiä neljä, neljän / neljät
5 viisi / viidet viiden / viisien, viitten viittä / viisiä viisi, viiden / viidet
6 kuusi / kuudet kuuden / kuusien, kuutten kuutta / kuusia kuusi, kuuden / kuudet
7 seitsemän / seitsemät seitsemän / seitsemien, seitsemäin seitsemää / seitsemiä seitsemän / seitsemät
8 kahdeksan / kahdeksat kahdeksan / kahdeksien, kahdeksain kahdeksaa / kahdeksia kahdeksan / kahdeksat
9 yhdeksän / yhdeksät yhdeksän / yhdeksien, yhdeksäin yhdeksää / yhdeksiä yhdeksän / yhdeksät
10 kymmenen / kymmenet kymmenen / kymmenien, kymmenten kymmentä / kymmeniä kymmenen / kymmenet
luku inessiivi elatiivi illatiivi adessiivi ablatiivi allatiivi
1 yhdessä / yksissä yhdestä / yksistä yhteen / yksiin yhdellä / yksillä yhdeltä / yksiltä yhdelle / yksille
2 kahdessa / kaksissa kahdesta / kaksista kahteen / kaksiin kahdella/kaksilla kahdelta/kaksilta kahdelle / kaksille
3 kolmessa / kolmissa kolmesta / kolmista kolmeen / kolmiin kolmella / kolmilla kolmelta / kolmilta kolmelle / kolmille
4 neljässä / neljissä neljästä / neljistä neljään / neljiin neljällä / neljillä neljältä / neljiltä neljälle / neljille
5 viidessä / viisissä viidestä / viisistä viiteen / viisiin viidellä / viisillä viideltä / viisiltä viidelle / viisille
6 kuudessa / kuusissa kuudesta / kuusista kuuteen / kuusiin kuudella / kuusilla kuudelta / kuusilta kuudelle / kuusille
7 seitsemässä / seitsemissä seitsemästä / seitsemistä seitsemään / seitsemiin seitsemällä / seitsemillä seitsemältä / seitsemiltä seitsemälle / seitsemille
8 kahdeksassa / kahdeksissa kahdeksasta / kahdeksista kahdeksaan / kahdeksiin kahdeksalla / kahdeksilla kahdeksalta / kahdeksilta kahdeksalle / kahdeksille
9 yhdeksässä / yhdeksissä yhdeksästä / yhdeksistä yhdeksään / yhdeksiin yhdeksällä / yhdeksillä yhdeksältä / yhdeksiltä yhdeksälle / yhdeksille
10 kymmenessä / kymmenissä kymmenestä / kymmenistä kymmeneen / kymmeniin kymmenellä / kymmenillä kymmeneltä / kymmeniltä kymmenelle / kymmenille
luku essiivi translatiivi abessiivi instruktiivi komitatiivi
1 yhtenä / yksinä yhdeksi / yksiksi yhdettä / yksittä (yhden) / yksin - / yksine
2 kahtena / kaksina kahdeksi / kaksiksi kahdetta / kaksitta kahden / kaksin - / kaksine
3 kolmena / kolmina kolmeksi / kolmiksi kolmetta / kolmitta kolmen / kolmin - / kolmine
4 neljänä / neljinä neljäksi / neljiksi neljättä / neljittä - / nelin, neljin - / neljine
5 viitenä / viisinä viideksi / viisiksi viidettä / viisittä - / viisin - / viisine
6 kuutena / kuusina kuudeksi / kuusiksi kuudetta / kuusitta - / kuusin - / kuusine
7 seitsemänä / seitseminä seitsemäksi / seitsemiksi seitsemättä / seitsemittä - / seitsemin - / seitsemine
8 kahdeksana / kahdeksina kahdeksaksi / kahdeksiksi kahdeksatta / kahdeksitta - / kahdeksin - / kahdeksine
9 yhdeksänä / yhdeksinä yhdeksäksi / yhdeksiksi yhdeksättä / yhdeksittä - / yhdeksin - / yhdeksine
10 kymmenenä / kymmeninä kymmeneksi / kymmeniksi kymmenettä / kymmenittä - / kymmenin - / kymmenine

Adverbiaalisia sijamuotoja[muokkaa]

luku superessiivi delatiivi sublatiivi latiivi temporaali kausatiivi multiplikatiivi distributiivi temporaalinen distributiivi prolatiivi situatiivi oppositiivi
1 (yksi) yhtäällä / - yhtäältä / - yhtäälle / - yhä / - - - (yhdesti) / - - / yksittäin - - - -
2 (kaksi) kahtaalla / - kahtaalta / - kahtaalle / - kahtia / - - - kahdesti / - - / kaksittain - - - -
3 (kolme) - - - kolmia / - - - kolmesti, kolmasti / - - / kolmittain - / kolmisin - - -
4 (neljä) - - - - - - neljästi / - - / nelittäin - / nelisin - - -
5 (viisi) - - - - - - viidesti / - - - - - -
6 (kuusi) - - - - - - kuudesti / - - - - - -
7 (seitsemän) - - - - - - seitsemästi / - - - - - -
8 (kahdeksan) - - - - - - kahdeksasti / - - - - - -
9 (yhdeksän) - - - - - - yhdeksästi / - - - - - -
10 (kymmenen) - - - - - - kymmenesti / - - / kymmenittäin - - - -

Muita johdoksia[muokkaa]

luku -s -nnes -nnus/-nnys -ntaa/-ntää -isen -staan/-stään -kko/-kkö -io/-iö -onen/-önen -ainen/-äinen -kertainen
1 (yksi) yhdes (ensimmäinen) yhdennes (kokonainen) yhdennys yhdentää - yhdestään / yksistään yksikkö yksiö ykkönen yksinäinen yksinkertainen
2 (kaksi) kahdes (toinen) kahdennes (puolikas) kahdennus kahdentaa - (parisen) kahdestaan / kaksistaan kaksikko kaksio kakkonen kaksinainen kaksinkertainen
3 (kolme) kolmas kolmannes kolmannus - kolmisen kolmestaan / kolmistaan kolmikko kolmio kolmonen kolminainen kolminkertainen
4 (neljä) neljäs neljännes neljännys - nelisen neljästään / nelistään nelikko neliö nelonen - nelinkertainen
5 (viisi) viides viidennes viidennys - viitisen viidestään / viisistään viisikko, viisikkö viisiö viitonen, vitonen - viisinkertainen
6 (kuusi) kuudes kuudennes kuudennus - kuutisen kuudestaan / viisistaan kuusikko kuusio kuutonen, kutonen - kuusinkertainen
7 (seitsemän) seitsemäs seitsemännes seitsemännys - seitsemisen seitsemästään / seitsemistään seitsikko - seitonen seitsemäinen seitsemänkertainen
8 (kahdeksan) kahdeksas kahdeksannes kahdeksannus - kahdeksisen kahdeksastaan / kahdeksistaan kahdeksikko - - kahdeksainen kahdeksankertainen
9 (yhdeksän) yhdeksäs yhdeksännes yhdeksännys - yhdeksisen yhdeksästään / yhdeksistään yhdeksikkö - - yhdeksäinen yhdeksänkertainen
10 (kymmenen) kymmenes kymmenennes (kymmenes) kymmenennys (kymmenys) - kymmenisen kymmenestään / kymmenistään kymmenikkö - - - kymmenenkertainen

Liittyvät sanat[muokkaa]

Lukuja tarkoittavia prefiksejä[muokkaa]

Prefiksit, joilla muodostetaan suurten lukujen nimiä[muokkaa]

Ykköset Kymmenet Sadat
1 un- (n) deki-/desi- (n/ks) senti-
2 duo- (m/s) viginti- (n) dusenti-
3 tre- (s) (n/s) triginti- (n/s) tresenti-
4 kvattuor- (n/s) kvadraginti- (n/s) kvadringenti-
5 kvin- (n/s) kvinkvaginti- (n/s) kvingenti-
6 se- (s/ks) (n) seksaginti- (n) sessenti-
7 septe- (m/n) (n) septuaginti- (n) septingenti-
8 okto- (m/ks) oktoginti- (m/ks) oktingenti-
9 nove- (m/n) nonaginti- nongenti-

Muodostustapa[muokkaa]

Yllä olevan taulukon avulla voidaan muodostaa kaikki luvut 1060 – 105994 (kyseessä on pitkä asteikko). Nimi saadaan:

 1. muuttamalla haluttu luku muotoon 106n eli miljoonapotenssimuotoon
 2. katsomalla taulukosta etuliitteet, jotka vastaavat lukua n
  • Ykkösiä merkitsevään liitteeseen täytyy lisätä suluissa oleva ylimääräinen kirjain, mikäli sama kirjain on suluissa kymmeniä/satoja merkitsevän liitteessä.
 3. liittämällä perään -(i)ljoona-pääte.
Esimerkki[muokkaa]
 1. Otetaan luku 10738 eli sellainen luku, jossa on ykkönen ja 738 nollaa sen perässä. Muutetaan se miljoona potenssimuotoon: 10738 = 106·123.
 2. Lukuun 106·123 tulee: tres- + viginti- + senti-.
  • Tässä tre- muuttui muotoon tres-, koska viginti- sitä vaatii.
 3. Yhdistetään seuraavat osat: tres- + viginti- + senti- + -(i)ljoonatresvigintisentiljoona.

Siispä luku 10738 on nimeltään tresvigintisentiljoona.

Huomautukset[muokkaa]

Lukua 1060 pienempien suurten lukujen nimet ovat seuraavat: miljoona (106), biljoona (1012), triljoona (1018), kvadriljoona (1024), kvintiljoona (1030), sekstiljoona (1036), septiljoona (1042), oktiljoona (1048), noniljoona/noviljoona (1054).

SI-järjestelmän prefiksit[muokkaa]

Latinalaisperäiset numeroprefikit[muokkaa]

Kreikkalaisperäiset numeroprefiksit[muokkaa]

Sanskritilaisperäiset numeroprefiksit[muokkaa]