Liite:Itämerensuomalaisten kielten Swadeshin lista

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lähde[muokkaa]

Muutokset[muokkaa]

No englanti
en
suomi
fi
viro
et
võro
vro
liivi
liv
karjala
krl
vepsä
vep
vatja
vot
1 I minä mina, ma maq minā, ma mie minä miä
2 you (singular) sinä sina, sa saq sinā, sa sie sinä siä
3 he hän tema, ta timä tämā, ta hiän hän tämä
4 we me meie, me miiq mēg myö mii, müü
5 you (plural) te teie, te tiiq tēg työ tii, tüü
6 they he, ne nemad, nad nimäq ne hyö hii, nämäd
7 this tämä see seo se tämä nece se
8 that tuo, se too tuu neče
9 here täällä siin tan täs täs‚ täššä tägä, tägou täällä
10 there tuolla, siellä seal sääl sǟl sielä sigä, sigau siinä
11 who kuka, joka kes kiä kis ken ken tšen
12 what mikä, mitä mis miä mis mie mi mikä
13 where missä kus kon kus kus (miš) kusmis kuza
14 when koska, milloin, kun millal, kunas kuna kunā konsa konz kõnz
15 how kuinka kuidas kui kui kui kut kui
16 not ei ei, mitte ei, joht äb eb
17 all kaikki kõik kõik amā, tikkiž kaikki kaik kõikki
18 many monta, paljon palju, mitu pall'o, mitu pǟgiņ, jennõ äijä, äijän äi (äjan) mittoma, pal'l'u
19 some jokin mõni, mõned mõni, mõnõq mūnda eraz mõni
20 few vähän vähe, veidi veidüq veitõ vähä vähää
21 other muu, toinen teine, muu tõõnõ, muu toini toine muu,tõin
22 one yksi üks üts ikš üks' ühsi
23 two kaksi kaks kats kakš kaksi kaks kahsi
24 three kolme kolm kolm kuolm kolme, kolmi kuume, koume kõlmõd
25 four neljä neli neli, nelli nēļa nelʹlʹä, nelli nell' nellä
26 five viisi viis viis vīž viisi, viizi, viiži viž viiz
27 big iso, suuri suur suur sūr suuri sur' suuri
28 long pitkä pikk pikk pitkā pitkä pitk' pittšä
29 wide leveä lai lag'a laigā leved lad'd'a
30 thick paksu paks, jäme paks jamdi paks
31 heavy raskas raske rassõ lǟlam jykie jüged
32 small pieni väike väiku piški pieni pen' peeni
33 short lyhyt lühike lühükene, lühüq lītõ lyhyt lühüd lühüd
34 narrow kapea kitsas ahtagõnõ ōdõz kaid ahaz
35 thin ohut õhuke, peenike ohku, ohuq, piinü vȯiti lätty kürz' õhud
36 woman nainen naine naanõ nai naine, akku naine nain, nainõ
37 man (male) mies mees miis mīez mez' meez
38 person ihminen inimene inemine rištīng ihmini ristit inemin
39 child (a youth) lapsi laps lats läpš lapsi laps' lahsi
40 wife vaimo naine naanõ nai akka ak nain
41 husband mies mees miis mīez mies mez' meez
42 mother äiti ema imä jemā muamo mamoi
43 father isä isa esä izā tuato tat isä
44 animal eläin loom, elajas, lojus elläi jelai elätti živat živõtta
45 fish kala kala kala kalā kala kala kala
46 bird lintu lind tsirk lind lintu lind lintu
47 dog koira koer pini piņ koira koir koira
48 louse täi täi täi tei täi
49 snake käärme madu, uss huss, siug ūška, ūiska kiärmis gad mato
50 worm mato uss, vagel huss, vagõl bor uottö čundč maokkõin
51 tree puu puu puu puu pu puu
52 forest metsä mets mõts mõtsā mečča mec mettsä
53 stick (of wood) keppi kepp kepp taib kalu riuku
54 fruit hedelmä vili vili vīļa
55 seed siemen seeme seemeq sīemgõz seemee
56 leaf lehti leht leht lēdj lehti lehtez lehto
57 root juuri juur juur jūŗ juuri
58 bark (of tree) kuori koor kuur' kūor kuori kor' koori
59 flower kukka lill häidseq, häelm, lill puţkõz, pusk kukka änik kukka
60 grass ruoho rohi, hein hain āina hein roho
61 rope köysi köis köüds kevž nor
62 skin (of a person) iho, nahka nahk, ihu nahk, iho nōgõ nahk iho
63 meat liha liha liha lejā,vȯzā liha liha
64 blood veri veri veri ver čak, veri veri
65 bone luu luu luu luu lu luu
66 fat (noun) rasva rasv rasõv razā razva
67 egg muna muna muna munā muna muna
68 horn sarvi sarv sarv sõra sarvi
69 tail häntä saba, händ hand tabār häntä händ äntä
70 feather sulka sulg sulg kōra höuneh sulka
71 hair karva, hius karv, juus, juuksed karv, hius ibūkst hivus ibus ivuz
72 head pää pea pää piä pää
73 ear korva kõrv kõrv kūora korva korv kõrva
74 eye silmä silm silm sīlma silmä sil'm silmä
75 nose nenä nina nõna nanā nena nenä
76 mouth suu suu suu suu su suu
77 tooth hammas hammas hammas āmbaz hammas hambaz ammaz
78 tongue kieli keel kiil kēļ kieli kel' tšeeli
79 fingernail kynsi küüs küüds kīņtš kynsi künz' tšünsi
80 foot jalka jalg jalg jālgalabā jalka, jalgu joug jalka
81 leg sääri säär siir jālga jaug rihi
82 knee polvi põlv põlv pūola komb põlvi
83 hand käsi käsi käsi piv käsi käzi tšäsi
84 wing siipi tiib siib tībõz suug siipi
85 belly maha kõht, vats, magu kõtt mag vačča vac
86 guts suolisto sooled, soolikad sooliguq sūold
87 neck kaula kael kaal kaggõl kakla kagl kagla
88 back selkä selg sälg sǟlga selkä selg seltšä
89 breast rinta rind rõnd rīnda rinta rind rinta
90 heart sydän süda süä sidām südäin süä
91 liver maksa maks mass maksā maksa
92 to drink juoda jooma juuma jūodõ juuvva, juoo joda juvva
93 to eat syödä sööma süümä sīedõ syyvvä söda süvvä
94 to bite purra hammustama, purema haukama, purõma jamstõ purõa
95 to suck imeä imema, nutsima nudsima, imemä immõ
96 to spit sylkeä sülitama, sülgama sülgämä siļgõ
97 to vomit oksentaa oksendama ossõndama oksnõ õhsõnõa
98 to blow (as wind) puhaltaa puhuma puhkma pūgõ puhua
99 to breathe hengittää hingama hengämä jengõ
100 to laugh nauraa naerma naardma nagrõ nakrua nagrda nagraa
101 to see nähdä nägema nägemä nǟdõ nähä nähta nähä
102 to hear kuulla kuulma kuuldma kūlō kuulla kulda kuulla
103 to know (a fact) tietää teadma tiidmä tīedõ tietyä teta täätää
104 to think ajatella mõtlema mõtlõma, märkmä mõtlõ, arrõ tuumamaija meletada duumata
105 to smell (sense odor) haistaa haistma, haisu tundma haisu tundma nūškõ
106 to fear pelätä kartma, pelgama, hirmuma pelgämä ädāgõ varat varaita pellätä
107 to sleep nukkua magama magama, magahama maggõ magata makaa
108 to live elää elama elämä jellõ elie eläda elää
109 to die kuolla surema kuulma kūolõ kuolla kolda, kuuda koolla
110 to kill tappaa tapma tapma tappõ tappua rikta
111 to fight taistella võitlema, taplema taplõma taplõ tappõa
112 to hunt (transitive) metsästää küttima, jahtima jahtma jaktõ meččästyä mecata
113 to hit lyödä lööma lüümä rabbõ lyyvvä löda löö
114 to cut leikata lõikama lõikama īedõ, radļõ leikata čapta
115 to split halkaista lõhestama, lõhki ajama lahki ajama lōkstõ
116 to stab (or stick) pistää pistma, suskama tsuskama siskõ pystellä čokaita
117 to scratch (an itch) raapia kraapima, hõõruma kraapma ȭrõ künstä
118 to dig kaivaa kaevama kaibma kuovõ kaivua kaida kaivaa
119 to swim uida ujuma oidma, ujoma vȯigõ uija ujuda ujua
120 to fly lentää lendama lindama lindõ lentyä leta lentää
121 to walk kävellä käima, kõndima käümä, kõndma kǟdõ kävellä käveltä tšäümää
122 to come tulla tulema tulõma tūlda tulla tulda, tuuda tulõa
123 to lie (as on one's side) maata lamama, lesima võlsma maggõ muata magata lešeä
124 to sit istua istuma istma istõ istuo ištta issua
125 to stand seisoa seisma saisma pīlõ seišta sõizoa
126 to turn (change direction) kääntää pöörama, käänama, keerama käändmä, püürdmä kīerõ kiändiä kärouta, käta tšääntää
127 to fall (as in drop) pudota kukkuma, langema, pudenema, sadama sadama saddõ kirvota, langeta kirbota, langeta
128 to give antaa andma andma andõ antua antta annaa
129 to hold (in one's hand) pitää hoidma pidämä, hoitma piddõ pityä, pitiä pidada pitää
130 to squeeze puristaa suruma, pitsitama pitsitämä, presmä, surbma pīkstõ lutisaa
131 to rub hieroa hõõruma hõõrdma ȭrõ hieruo hostä õõrtaa
132 to wash pestä pesema mõskma piezzõ pessä pesta pezea, tšülvettää
133 to wipe pyyhkiä pühkima pühkmä pūstõ pühtšiä
134 to pull vetää, kiskoa tõmbama, vedama, kiskuma vidämä, tõmbama vieddõ, tõmbõ vetyä vedada tõmpaa, väittää
135 to push työntää tõukama, lükkama toukama, kukkama likkõ tõukkaa
136 to throw heittää viskama, heitma hiitmä eitõ heittiä tacta, tačta viskaa
137 to tie sitoa siduma köütmä siddõ situo sidoda siottaa, situa
138 to sew ommella õmblema umblõma umblõ õmmõa
139 to count laskea lugema, loendama lugõma luggõ laskie laška
140 to say sanoa ütlema, sõnama ütlemä kītõ jutõllaa
141 to sing laulaa laulma laulma loulõ laulua laulda laulua
142 to play pelata, soittaa mängima mängmä mängõ kižata‚ elostua vätä mäntšiä
143 to float kellua hõljuma, ujuma hõl'oma plūokst
144 to flow virrata voolama, jooksma juuskma jūokšõ
145 to freeze jäätyä külmuma, jäätuma külmämä kilmõ jäduda jäätüä
146 to swell paisua paistetama, paisuma paistuma paistõ
147 sun aurinko päike päiv pǟva päiväne päiväine päivikko
148 moon kuu kuu kuu kuu ku kuu
149 star tähti täht täht tēdj tähtaz tähti
150 water vesi vesi vesi vež vesi vezi vesi
151 rain sade vihm, sadu vihm vīm viima vihm sato
152 river joki jõgi jõgi joug; jog jogi jogi jõgi
153 lake järvi järv järv jōra järvi järv' jarvi
154 sea (as in ocean) meri meri meri mer meri meri
155 salt suola sool suul sūolõ suola sol sooli
156 stone kivi kivi kivi kiv kivi kivi tšivi
157 sand hiekka liiv liiv jõugõ čuuru lete liiva
158 dust pöly tolm tolm põrm pölü
159 earth (as in soil) maa, multa muld maa mua ma maa?
160 cloud pilvi pilv pilv pīla pilvi pilv' pilvi
161 fog sumu udu undsõq ud sumeg utu
162 sky taivas taevas taivas touvõs taivaz taiva
163 wind (as in breeze) tuuli tuul tuul tūļ tuuli tullei tuuli
164 snow lumi lumi lumi lum lumi lumi lumi
165 ice jää jää ijä jeij jää jää
166 smoke savu suits sau sou savu savu
167 fire tuli tuli tuli tuļ tuli lämoi tuuli
168 ash tuhka tuhk tuhk tūgõ tuhka
169 to burn (intransitive) palaa põlema palama pallõ paluo palada
170 road tie tee tii riek tie te tee
171 mountain vuori mägi, voor mägi mäg mägi mätši
172 red punainen punane verrev punni ruskie rusked kauniz
173 green vihreä roheline rohilinõ, hal'as ōļaz, mõltsi vihrie vihand
174 yellow keltainen kollane kõllanõ, vahanõ vīri keltani pakuine kõltain
175 white valkoinen valge valgõ vālda valgei‚ valkie vauged
176 black musta must must mustā musta must mussa
177 night öö üü īe ö öö
178 day (daytime) päivä päev päiv pǟva päivä päiv, pei päivä
179 year vuosi aasta aastak āigast voz' voosi
180 warm (as in weather) lämmin soe, lämbe lämmi lem lämmin läm
181 cold (as in weather) kylmä külm külm kīlma kylmä kauged
182 full täysi täis täüs tävž täysi täyz' täünää
183 new uusi uus, vastne vahtsõnõ ūž uusi uz' uusi, vassumõin
184 old vanha vana vana vanā vanha vanh vanha
185 good hyvä hea hää, hüä jõvā hyvä hüvä üvä
186 bad paha, huono paha, halb halv äbjõvā huono, pahaaini hond paha
187 rotten (as a log) mätä mäda mädä, määnüq märgõnd
188 dirty likainen must, ligane mustõnuq leggi redukaz
189 straight suora sirge, otse õgõv tazzi oiged
190 round pyöreä ümar tsõõrik, höörik, ümärik immõr pyörya kehker
191 sharp (as a knife) terävä terav terräv, vaib vaimõ
192 dull (as a knife) tylsä nüri nühr toļp tylččä tülc
193 smooth tasainen, sileä sile sille tazzi tazaine‚ lačču tazo lakka
194 wet märkä märg likõ kažži märg
195 dry (adjective) kuiva kuiv kuiv kūja kuiva kuiv kuiva
196 right (correct) oikea õige õigõ õigi oikie oiged
197 near lähellä lähedal lähkün ležgõl lässä läz litši
198 far kaukana kaugel kavvõn kougõn etähänä edahan kaukalla
199 right (side) oikea parem hüä, hää jõvā oikie oiged õikõa
200 left (side) vasen vasak kura kurā hurua, hura hura kurõaz
201 at -ssa, -lla juures man jūr juurõzõ
202 in -ssa, -lla, -Vn, -lle sees, -s seen, sisen sizzõl tšehsi
203 with (accompanying) kanssa koos, ühes, -ga üten īdõkubbõ ühtes kaasa
204 and ja ja, ning ja ja; un ta da ja
205 if jos kui ku ku kui
206 because koska sest, selle pärast et selle et sie perāst konsa senperässä, sillä
207 name nimi nimi nimi nim nimi